Як знайти об’єм конуса?

Як знайти об'єм конуса?

Шановний редактор! Усло віє даної за да чі некоректно з причини, по хо жей на зна че ную для за дан ня N 27137 (міститься в умо вии для цього завдання). Справді, ра ди ус підстави ко ну са можна збільшен чить в 1, 5 рази (взагалі кажучи, в n раз): 1) по ла гаю незмінною ви зі ту ко ну са (на цьому при пу женні і ос но ва але наведене на сайті рішен ня цього завдання); або 2) за ла гаю незмінним ті ліс ний кут при вер ши НЕ конуса: в даний ном випадку па ра лель но основи ис хід но го конуса про во дить ся перетин ко ні че ської поверхні (частина ко то рій є бо ко вої поверхнею ис хід но го конуса), про хо дя щее через точку на про дов женні висоти конуса, від сто я щую від вер ши ни в 1, 5 рази ( в n разів) даль ше підстави ви зі ти вихідного конуса, і, таким чином, по лу чається відсічений конус з радіусом, збільшен чен вим в 1, 5 рази (в n разів), так як біль ший конус по до бен меншому з ко еф фі ци ен том 1, 5; або 3) за ла гаю незмінною об ра зу ю щую конуса (при цьому, зміню ють ся тілесний кут (збільшується) і ви зі та конуса (зменшується), а утворює, ви зі та і ра ді ус підстави ко ну са відповідним чи ном пов’язані тео ре мій Піфагора).

По дру ром випадку, враховуючи, що об’єк е ми подібних тіл ле жать як куб ко еф фі ци ен та подоби, — обсяг біль шо го конуса в 3, 375 рази (в n в кубі разів) біль ше обсягу мен ше го конуса, тобто, обсяг ко ну са збільшиться в 3, 375 рази (загалом слу чаї в n в кубі разів). У тре тьем випадку відповідь буде за ле мережу від співвідно шен ня між об ра зу ю щей і ра ді у сом підставі ис хід но го конуса (так як утворює, ви зі та і ра ді ус підстави свя за ни по тео ре ме Піфагора). З повагою, І. І.

Як знайти об’єм конуса?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Комментарии закрыты